Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Minicar Nederland B.V.

ALGEMEEN

Deze voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Minicar Nederland B.V. en kopers en/of opdrachtgevers, met betrekking tot koop, reparaties en onderhoud van door Minicar Nederland B.V. aangeboden voertuigen, onderdelen en toebehoren daarvoor.

KOOP EN VERKOOP

De aanbieding wordt door de verkoper, Minicar Nederland B.V., mondeling, schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is geldig gedurende een aangegeven termijn, indien van toepassing.

De aanvaarding van een aanbieding is alleen geldig als deze door de verkoper is bevestigd.

De overeenkomst moet schriftelijk of elektronisch worden  vastgelegd, waarvan koper een exemplaar ontvangt. Het ontbreken van een schriftelijk of elektronisch vastgestelde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

In een overeenkomst worden in ieder geval vastgelegd:

  • De omschrijving van het voertuig en eventueel het in te kopen voertuig, beiden met eventuele toebehoren
  • De prijs van het voertuig die op het moment van koop en verkoop in overleg is vastgesteld
  • De vermoedelijke of vastgestelde leveringsdatum van het voertuig, welke eventueel ook geldt als leveringsdatum van het in te kopen voertuig
  • De garantiebepalingen en –afspraken
  • De wijze van en afspraken betreffende de betaling

Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte voertuigen te allen tijde doorberekend. Ook prijswijzigingen en –stijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen mogen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe voertuigen worden doorberekend, waarbij de koper het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden wanneer de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, waarbij de koper de verkoper van deze ontbinding binnen 10 dagen na kennisgeving op de hoogte moet stellen.

Het voertuig is, tot het tijdstip van feitelijke levering, voor rekening en risico van de verkoper (wat betreft het te verkopen voertuig) dan wel van de koper (wat betreft het in te kopen voertuig). Alle kosten, waaronder ook kosten van onderhoud en eventuele schade, komen voor rekening van de verkoper (wat betreft het te verkopen voertuig) dan wel van de koper (wat betreft het in te kopen voertuig, waaronder dan ook schade als gevolg van het niet kunnen overhandigen van het complete kentekenbewijs en tenaamstellingscodes).

Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van het voertuig kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Als 3 weken na de ingebrekestelling het voertuig nog niet door de verkoper is geleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet bij overschrijding van een vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van geleden schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn kan de koper zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling de overeenkomst ontbonden verklaren en/of vergoeding verlangen van geleden schade. Als overschrijding van een leveringstermijn gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper, hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.

De koper kan de koopovereenkomst annuleren, ongeacht of de verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten. De koper is gehouden om binnen 1 week na annulering de verkoper alle schade die hij als gevolg van de annulering lijdt, te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van het geannuleerde voertuig. Als de koper de schadevergoeding niet binnen 10 dagen heeft betaald, kan de verkoper schriftelijk nakoming van de gesloten overeenkomst verlangen. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld, waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen. De bevoegdheid tot annulering vervalt indien het in te kopen voertuig door de koper aan de verkoper is geleverd.

REPARATIE EN ONDERHOUD

De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch verstrekt en is pas geldig als deze door de opdrachtnemer, Minicar Nederland BV, is bevestigd. Indien gewenst ontvangt de opdrachtgever een schriftelijke opdracht.

Opdrachtgever kan, bij het verstrekken van de opdracht, een prijsopgave en/of een termijn waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, verlangen. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij er een vaste prijs en/of termijn wordt afgesproken. Bij overschrijding van de prijs met meer dan 10% dient de opdrachtnemer contact op te nemen met de opdrachtgever om de meerkosten te bespreken. Bij overschrijding van de termijn, neemt de opdrachtnemer contact op met de opdrachtgever om een nieuwe datum vast te stellen. Bij overtreding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de opdrachtnemer.

De opdrachtgever kan een overeenkomst beëindigen, met een opzegtermijn van 2 weken én met schadeloosstelling van de opdrachtnemer voor reeds uitgevoerde werkzaamheden.

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Vervangen onderdelen worden eigendom van de opdrachtnemer, tenzij bij het geven van de opdracht anders is overeengekomen. Wanneer onderdelen in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd, kunnen onderdelen niet worden verstrekt aan de opdrachtgever.

GARANTIE

Garantieafspraken worden gemaakt op het moment dat koper en verkoper een overeenkomst sluiten. De garantieperiode is standaard vastgesteld op 6 maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Garantiewerkzaamheden zullen worden uitgevoerd bij Minicar Nederland B.V., Dalwagen 59b in Dodewaard en eventuele transportkosten daarvoor komen voor rekening van de koper.

BETALING

Betaling geschiedt contant op moment van levering, waarbij onder contante betaling ook wordt begrepen bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper/opdrachtnemer aangegeven bank- of girorekening op het moment van levering, tenzij voor de betaling een andere afspraak is vastgelegd.  Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper in wettelijk verzuim en kan de verkoper/opdrachtnemer overgaan tot aanmaningen. Wanneer door koper/opdrachtgever geen gehoor wordt gegeven aan deze aanmaningen, kan verkoper/opdrachtnemer een incassobrief versturen waarin aan koper/opdrachtgever duidelijk eventuele extra kosten bij het uitblijven van betaling worden gemeld. Buitengerechtelijke kosten worden door verkoper/opdrachtnemer te allen tijde in rekening gebracht bij koper/opdrachtgever, waaronder vallen: alle kosten door deurwaarders, procureurs, advocaten e.d.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Het geleverde voertuig blijft eigendom van de verkoper zolang de koper niet geheel voldaan heeft wat hij op grond van de koopovereenkomst verschuldigd is. Ook wanneer het voertuig nog niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht het voertuig W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden.
 

Vrijblijvende offerte ontvangen?